„PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Słupsku
ul. Kilińskiego 47, 76-200 Słupsk
wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr 0000111673
NIP: 8391765017 | REGON: 770829877

oraz

ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
ul. Kilińskiego 47, 76-200 Słupsk
wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr 0000736738
NIP: 8393204300 | REGON: 369966751

Podają do publicznej wiadomości, iż dnia 26 października 2021 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  • „PLAST TEAM POLAND” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, ul. Kilińskiego 47, 76-200 SŁUPSK (dalej: „Spółka Przejmująca”),
  • ROOM COPENHAGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, ul. Kilińskiego 47, 76-200 SŁUPSK (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W wyniku Połączenia w/w Spółek – ROOM COPENHAGEN Sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod poniższym adresem:

Nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia niniejsza informacja udostępniona jest do publicznej wiadomości wraz z Planem Połączenia.

Obie Spółki są członkami holdingu – NORDIC HOUSEWARE GROUP A/S.

W imieniu Spółki Przejmującej:
Prezes Zarządu – Jacob Eberhard
Członek Zarządu – Rene Ringer Dethlefsen
W imieniu Spółki Przejmowanej:
Prezes Zarządu – Jacob Eberhard
Członek Zarządu – Rene Ringer Dethlefsen